Ostrava
13. - 15. 10. 2013

Informácie pre autorov

Pokyny pre autorov ponúk príspevkov

Všetky dôležité termíny sú uvedené na stránke Dôležité termíny.

Príspevok na konferencii musí byť ponúknutý ako:

Štandardný príspevok

  • Musí byť prezentovaný na konferencii.
  • Priestor pre text štandardného príspevku v zborníku je maximálne 10 strán.

Prípadová štúdia

  • Musí byť prezentovaná na konferencii.
  • Priestor pre text prípadové štúdie v zborníku je maximálne 6 strán.

Tutoriál

  • Priestor pre text súvisiace s tutorialom v zborníku je najviac 25 strán.
  • Autori tutoriálov v termíne dohodnutom s predsedom PV dodajú slajdy tutoriálu v elektronickej podobe.

Poster

  • Budú prezentované v sekcii posterov pri diskusii / prezentáciu autorov a účastníkov u stojanov s rozmermi 100x135cm so zvislou orientáciou (portrait).
  • Priestor pre text príspevku súvisiace s postery sú najviac 4 strany, postery budú umiestnené v sekcii posterov v zborníku.

Jazyk a publikácie príspevkov

Texty v zborníku môžu byť v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku. Ponuky textov štandardných príspevkov a posterov budú recenzované. Autorom vybraných štandardných príspevkov môže byť ponúknutá prezentácie formou posteru. Za recenziu prípadových štúdií a tutoriálov zodpovedajú jednotliví členovia stáleho riadiaceho výboru.

Všetky prijaté príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Zborník sa vydáva v rade zborníkov konferencií ZNALOSTI.

 

Formát príspevkov

Pre vypracovanie príspevku je nevyhnutné použiť štýl LLNCS vydavateľstva Springer Verlag určený pre oblasť Computer Science, konkrétne pre konferenčné zborníky a iné mnoho autorské práce. Štýl je k dispozícii pre LaTeX2e a Microsoft Word. Ďalšie podrobné informácie k štýlu nájdete na stránke Springer Verlag.

Pri vypracovaní príspevku sa snažte dodržiavať základné typografické pravidlá. Používajte len čiernobiele obrázky alebo obrázky v odtieňoch šedej. Na nakreslenie obrázkov použite ľubovoľný vektorový program.

Šablóny na vypracovanie príspevku:

Odovzdanie príspevku

Abstrakt aj príspevok na posudzovanie, ktorý vyhovuje požiadavkám, treba odovzdať vo formáte PDF do konferenčného systému EasyChair.