Call for papers

Konference Znalosti je tradiční akcí české a slovenské informatické komunity konanou pravidelně od r. 2001. Konference je orientována zejména na reálně využitelné nástroje, datové zdroje a aplikace v oblasti znalostních technologií (v širokém smyslu), které jsou zároveň podepřeny solidními vědeckými metodami. Jejími ústředními, avšak nikoliv výlučnými tematickými oblastmi jsou:

 • dolování z dat (strukturovaných, textových, multimediálních apod.) a strojové učení
 • otevřená a propojená data (linked data, open data)
 • "inteligentní" (expertní, adaptivní, agentové atd.) systémy
 • zpracování znalostí v textové podobě, dokumentografické informační systémy
 • ontologické a konceptuální modely
 • automatické odvozování a plánování.

V letošním roce přicházíme s inovativním formátem konference, při zachování jejího odborného zacílení. Tento formát je reflektován v přidaném akronymu „EEE“, a odráží hlavní důvody, proč má smysl pořádat konferenci na národní úrovni, resp. zúčastnit se jí:

 • Exhibice špičkových výsledků. Mnohá česká a slovenská pracoviště dosahují velmi kvalitních výsledků, které publikují v tematicky nejvhodnějších zahraničních časopisech a na konferencích. Šířeji zaměřená národní konference jim na druhé straně může poskytnout zpětnou vazbu nad rámec daného úzkého oboru, především ale představuje „výkladní skříň“, do které mohou dlouhodobě nahlížet např. místní industriální zájemci o nové technologie nebo zahraniční koordinátoři připravovaných projektů (Horizont 2020 apod.).
 • Edukace mladých vědců. Přestože má každá výzkumná oblast svá specifika, mnoho „vzorců vědecké práce“, např. pokud jde o volbu metod validace vědeckých „artefaktů“, je do značné míry přepoužitelných. Národní konference dává doktorandům, případně i pokročilým studentům, možnost se za nepříliš vysokých cestovních nákladů seznámit s postupy používanými místními špičkami nejen své, ale i sousedních oblastí.
 • Nacházení expertů. Pro přípravu národních nebo česko-slovenských projektů, oponentury projektů a kvalifikačních prací, apod., je třeba disponovat sítí odborných kontaktů na lokální úrovni. Kromě seznámení s lidmi lze lokální konferenci využít i jako zdroj informací o softwarových a datových artefaktech, včetně těch, které jsou věcně nebo jazykově spojeny s českým resp. slovenským prostředím a v zahraničí o nich tudíž tak snadno neuslyšíme.

Konference Znalosti 2014 (EEE) proto akcentuje tyto programové prvky:

 • Referativní příspěvky, odkazující na významné práce nedávno publikované nebo přijaté k vydání. Referativní příspěvky mají formu rozšířeného abstraktu, zaměřeného spíše na vysvětlení použitých vědeckých metod než na detaily věcného obsahu výzkumu. Díky tomu:
  • Nekolidují s publikačními oprávněními vydavatelů původních prací
  • Pro jejich přípravu, i pro jejich recenzní posouzení, postačuje velmi krátký čas
  • Jsou srozumitelné i lidem mimo úzkou odbornost.
 • Kombinaci krátkých ústních vystoupení s prostorem pro interaktivní diskuse. Vzhledem k širokému záběru konference je předpokládán relativně krátký čas na ústní „monolog“ (zahrnující především motivaci, základní principy a validaci přístupu), zatímco detailní seznámení pro úzký okruh zájemců proběhne kuloárovou formou.
 • Panelovou diskusi s tématikou validace vědeckých výsledků v informatických oborech.
 • Různá komunitní setkávání (v minulosti se např. setkávala komunita zájemců o vystavování otevřených propojených dat pod nálepkou „Semanti-CS“)
 • Významné místo má v tomto kontextu i zvaná přednáška a sekce demonstrací a posterů.
 • Silnou stránkou série konferencí Znalosti byla dlouhodobě skutečnost, že se nejedná o „domácí“ akci jedné nebo několika málo kateder a ústavů, ale o setkání (pokud možno) všech, kdo se v dané tematické oblasti pohybují. Tento důraz je v letošním roce ještě posílen konáním v kolokaci se dvěma příbuznými konferencemi, Datakon a ITAT, s tím, že je možné se zúčastnit všech tří konferencí za jedno vložné a volně se mezi jejich programovými sekcemi pohybovat.

  Konference se koná v atraktivní horské lokalitě, která je současně dobře dopravně dostupná - blízko hlavní železniční trati Žilina-Košice. Součástí programu bude možnost účastnit se společných vycházek do nádherného prostředí Nízkých Tater, a využít je nejen k rekreaci, ale především k odborným diskusím a „stmelování“ komunity.

  Plánované typy prezentací (délky prezentací jsou předběžné, rozsah ve sborníku je definitivní):

  • Zvaná přednáška:
   • Tomáš Vitvar (FIT ČVUT + Oracle CZ):
    Semantic Web Services after 10 years and opportunities in industry
   • Panelová diskuse (pracovně): Jak validovat výsledky výzkumu v oblasti informatiky
  • Prezentace referativních příspěvků (15 minut, ve sborníku 2-4 strany LNCS)
  • Souhrnné prezentace výzkumných projektů (15 minut, ve sborníku 2-4 strany LNCS)
  • Prezentace originálních příspěvků (15 minut, ve sborníku max. 10 stran LNCS)
  • Prezentace případových studií z praxe (15 minut, ve sborníku max. 10 stran LNCS)
  • Demonstrace softwarových/datových artefaktů (vyčleněná sekce + ústní upoutávka 5 minut, ve sborníku 2-4 stran LNCS)
  • Postery (vyčleněná sekce + ústní upoutávka 2 minuty, ve sborníku 2-4 stran LNCS)

  Příspěvky všech typů mohou být v anglickém, českém nebo slovenském jazyce. Pro jejich vysázení musí být použit styl Springer LNCS. Ty z přijatých originálních příspěvků (včetně případových studií), které budou v angličtině, budou kromě sborníku Znalostí 2014 navíc zařazeny do svazku vydaného v rámci CEUR-WS.org (s perspektivou indexování v databázi Scopus).

  Časový harmonogram - viz Důležité termíny

  Programový výbor - viz samostatná stránka

  Místní organizace je zajišťována v rámci konference ITAT, viz http://itat.ics.upjs.sk/ITAT.