Typy příspěvků pro Znalosti 2014

Souhrnné instrukce

 • Příspěvky všech typů mohou být napsány anglicky, česky nebo slovensky. Příspěvek psaný česky nebo slovensky bude povinně obsahovat souhrn v angličtině (s nečíslovaným záhlavím „English Summary“), v rozsahu 10-15 řádků, zařazený na konec textu před bibliografii.
 • Povinným formátem je Springer LNCS. Příspěvky je nutné podat prostřednictvím EasyChair, s vyznačením kategorie příspěvku, viz níže.
 • Všechny přijaté příspěvky budou zařazeny do společného sborníku konference (s ISBN, distribuovaného v elektronické, a v případě zájmu i papírové podobě). Anglicky psané originální příspěvky, včetně případových studií, budou navíc zařazeny do post-konferenčního sborníku vydaného jako svazek v rámci mezinárodní sborníkové řady CEUR-WS.org.
 • Vzhledem k širokému tematickému zaměření konference by všechny příspěvky měly být psány formou přístupnou pro čtenáře mimo úzké odborné zaměření.
 • Na konferenci je možné podat návrh příspěvku do kterékoliv ze 6 níže uvedených kategorií. Jako rychlé vodítko pro výběr vhodné kategorie může posloužit kontrolní seznam uvedený zcela na konci stránky.

Podání příspěvku prostřednictvím systému EasyChair...

Referativní příspěvek

Rozšířený abstrakt v rozsahu 2-4 strany, shrnující hlavní informace z jednoho nebo více textů vyšlých nebo přijatých k publikaci v nedávné době (mělo by jít o nejvýše cca 5 let), a to v časopisech nebo na konferencích považovaných v oboru celosvětově za významné. Referované publikace musí být uvedeny v seznamu literatury, a v prvním odstavci textu na ně musí být jmenovitý odkaz, např.: „Příspěvek shrnuje hlavní myšlenky článků [4,7,11], které postupně vyšly v časopisech X, Y a na konferenci Z.“ V příspěvku by měly být, s ohledem na edukativní rozměr konference, vysvětlena zejména motivace výzkumu, charakterizovány použité vědecké metody a naznačeny hlavní dosažené výsledky včetně způsobu jejich validace. Není nutné uvádět technické detaily metod (recenzní proces bude hodnotit kvalitu publikačních platforem referovaných textů a srozumitelnost rozšířeného abstraktu spíše než „vědeckou správnost“ realizovaného výzkumu). Přijaté referativní příspěvky budou mít v programu konference vyhrazený čas na ústní prezentaci v délce 15 minut.

Popis výzkumného projektu

Rozšířený abstrakt v rozsahu 2-4 strany, shrnující hlavní informace o rozsáhlejším projektu (aktuálně běžícím nebo skončeném v posledních cca 3 letech) financovaném v rámci některého mezinárodního nebo národního výzkumného programu. Text by měl představit zejména cíle projektu, základní data o něm, hlavní výstupy (využitelný software, formální modely, datové kolekce, standardy a metodiky, apod.), a způsob zapojení pracoviště autorů. Prezentace výzkumných projektů budou mít v programu konference vyhrazený čas na ústní prezentaci v délce 15 minut. Podání souhrnné prezentace výzkumného projektu se nevylučuje se současným podáním popisu demonstrace dílčího artefaktu.

Originální příspěvek

Text v rozsahu max. 10 stran, obsahující nové vědecké výsledky. Míra zralosti výsledků (včetně jejich alespoň předběžné validace) by měla orientačně odpovídat „international workshop quality“, tj. příspěvek je obsahující by měl mít šanci na přijetí na solidním mezinárodním workshopu konaném (zpravidla) v kolokaci s významnou konferencí. Měla by být vysvětlena zejména motivace výzkumu, popsány použité vědecké metody a techniky, a ukázány hlavní dosažené výsledky včetně jejich validace. Způsob psaní by však (oproti příspěvku na mezinárodní workshop) měl být přizpůsoben širšímu tematickému zaměření publika: všechny pojmy a metody běžné v dané úzké komunitě, avšak ne nutně mimo ni, by měly být srozumitelně vysvětleny. Přijaté originální příspěvky budou mít v programu konference vyhrazený čas na ústní prezentaci v délce 15 minut. Autorům některých nepřijatých originálních příspěvků může být nabídnuto přepracování na posterový příspěvek.

Případová studie z praxe

Text v rozsahu max. 10 stran, popisující realizovanou aplikaci znalostních technologií v praxi, a to včetně důkladného zhodnocení její úspěšnosti. Přijaté případové studie budou mít v programu konference vyhrazený čas na ústní prezentaci v délce 15 minut. Autorům některých nepřijatých případových studií může být nabídnuto přepracování na posterový příspěvek.

Popis demonstrace

Rozšířený abstrakt v rozsahu 2-4 strany, popisující softwarový nebo datový artefakt (vhodným datovým artefaktem je např. formalizovaná ontologie nebo rozsáhlá kolekce dat s možností širokého využití) a také „scénář“, podle jakého bude artefakt na konferenci autory demonstrován. Přijaté demonstrace budou mít v programu konference vyhrazený čas na ústní upoutávku v délce 5 minut, a následně bude mít každá demonstrace v průběhu společné sekce demonstrací a posterů k dispozici stolek, elektrickou přípojku pro umístění vlastního notebooku (využití internetu předpokládáme přes konferenční síť wifi), a panel pro doprovodný poster (jeho rozměry budou upřesněny později).

Posterový příspěvek

Rozšířený abstrakt v rozsahu 2-4 strany, obsahující nové vědecké výsledky (bez nutnosti validace), inovativní návrh budoucího výzkumu opírající se o stav poznání v oblasti, nebo inovativní návrh na nasazení znalostních technologií v praxi. Přijaté posterové příspěvky budou mít v programu konference vyhrazený čas na ústní upoutávku v délce 2 minut, a následně bude mít každý posterový příspěvek v průběhu společné sekce demonstrací a posterů k dispozici panel pro poster.

Poster pro prezentaci na konferenci by měl být A1 v orientaci na výšku.

Rychlý kontrolní seznam pro výběr typu podávaného příspěvku

 • Referativní příspěvek: musí existovat významné nedávno vyšlé nebo přijaté publikace, o kterých příspěvek referuje
 • Popis výzkumného projektu: musí existovat rozsáhlejší financovaný projekt, pokud možno s využitelným výstupem (např. dostupný software)
 • Originální příspěvek: musí být založen na originálních, alespoň částečně validovaných vědeckých výsledcích
 • Případová studie z praxe: proběhlo nasazení znalostních technologií v reálné praxi
 • Popis demonstrace: musí existovat software nebo jiný artefakt, který lze předvést
 • Posterový příspěvek: musí být založen na originálních vědeckých výsledcích, případně inovativním návrhu budoucího výzkumu nebo nasazení znalostních technologií v praxi.